Mléko do škol Ovoce do škol Les ve škole Aktivní škola Menu
O nás


ZŠ Malá Morávka

 

1. Úplnost a velikost školy, historie

Základní škola v Malé Morávce je neúplnou školou. V současné době je škola organizována jako dvojtřídní pro žáky1.- 5.ročníku. Organizace tříd je podřízena počtu dětí v jednotlivých ročnících. Kapacita školy je 50 žáků. Skutečný stav je v rozmezí 25 - 30 žáků. Průměrný počet na jednu třídu je 15 žáků.

Vnitřní uspořádání budovy, její poloha v klidné části obce obklopené zelení, rozlehlá školní zahrada i hřiště významně napomáhají k naplňování koncepce školy zaměřené na spokojené, zdravé a šťastné dítě. Areál školní zahrady nabízí možnost výuky venku, v době mimo vyučování přirozeně vybízí děti k aktivnímu pohybu a k rozvoji jejich obratnosti. Velkou výhodou je pro nás bezprostřední blízkost přírody.

Budova školy byla do užívání předána dne 15.září 1908. Nesla název "Jubilejní lidová škola císaře Fantiška Josefa". Název připomínal významné výročí - 60 let vlády císaře Františka Josefa I. Až do konce války se v této budově vyučovalo v německém jazyce.

Všichni žáci mají trvalé bydliště v obci, vzhledem k tomu, že obec je rozložená v údolí v délce 5 km, většina žáků do školy dojíždějí autobusem. Autobusové zastávky jsou přímo před školou, rozvrh hodin je přizpůsoben dopravní obslužnosti.

Součástí školy je školní družina s jedním oddělením a zájmovou činností,do které jsou zapojeni i další pedagogové a zájemci z řad veřejnosti.

Nově zrekonstruovaná školní jídelna je další součástí školy.2. Vybavení školy

U školy je zatravněné školní hřiště se zabudovaným doskočištěm a odpočinková zahradu s průlezkami.

Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře také žáci, učitelé a ostatní zaměstnanci.

Ve škole jsou dvě učebny, velmi dobře vybavené jak nábytkkem, tak učebními pomůckami. Nábytek je stavitelný, variabilní pro skupinovou práci. Prostory pro výuku jsou dostatečné, doplněné relaxačním koutkem. V obou učebnách je počítačová síť s možností připojení k internetu a s výukovými programy pro všechny ročníky. Další učebnu využíváme jako pracovnu VV se zázemím pro keramickou dílnu (hrnčířský kruh, keramickápec). Z příruční knihovny si žáci mohou půjčovat knihy. Tělocvična je o velikosti třídy se základním vybavením.

V době volna a přestávek žáci mohou využívat všech prostor školy, odpočinkové koutky, tělocvičnu a zahradu. Je zajištěni školní obchůdek se školním dotovaným mlékem a mléčnými svačinkami.

Všichni vyučující mají své třídy vybavené PC, které jsou zapojené do sítě. Mají volný přístup na internet, používají tiskárnu i kopírku a společně se schází ve sborovně, kde je umístěna učitelská knihovna.3. Možnosti školy

Chtěli bychom vybudovat školní zahradu jako přírodní učebnu a zmodernizovat hřiště k pohybovým aktivitám - hřiště na minifotbal, běžeckou dráhou, doskočiště, basketbalové koše, dřevěné prolézačky.4.Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má tři členy. Zákonem stanovené vzdělání splňují dva pedagogové, vychovatelka také splňuje odbornou kvalifikaci. Učitelky ovládají alespoň jeden cizí jazyk. Ve škole pracuje specialista na prevenci sociálně patologických jevů a dva specialista pro ekologickou výchovu. Odborně je zajištěna péče pro žáky se specifickými potřebami. Někteří učitelé prošli kurzy: kritického myšlení, týmové spolupráce, autoevaluace školy atd. Všichni učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech.

Spolupráce všech pedagogů je průběžná na poradách a metodických schůzkách. Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech. Pořádáme každoročně plavecký a lyžařský výcvik pro všechny žáky, jednodenní pobyty v přírodě,v průběhu roku organizujeme sportovní, kulturní soutěže a školní akce mezi sousedními málotřídními školami a ostatními subjekty. Vedeme zájmové kroužky. Škola má družinu s jednou vychovatelkou, využívá všechny prostory školy.5.Charakteristika žáků

Žáci se se specifickými potřebami jsou plně integrované, navštěvují speciální cvičení pro nápravu poruch učení a dle potřeby pracují podle individuálního vzdělávacího plánu.6. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin v triádě žák - rodič - učitel, v době třídních schůzek, ve dnech otevřených dveří a v době akcí pro veřejnost: mimoškolní akce pro veřejnost v duchu lidových tradic „Svatomartinská slavnost“ a „Otvírání studánek“ střídáme se školními akcemi „Svatý Mikuláš“, „Lucky“, „Vánoce aneb Andělská škola“, „V čarodějnické škole“ a „Svatojánská noc“, která je spojena s rozloučením s žáky pátého ročníku. Pořádáme soutěž na podporu čtenářství „Tahle kniha, to je ono“, „Slavnost Slabikáře“, "Noc s Andersenem", recitační soutěž a výtvarné soutěže. Kromě toho nabízíme každým rokem návštěvy divadelních představení, zajímavé besedy, školní výlet, činnosti v přírodě a akce s ekologickou tematikou „Akce žába“ a „Ukliďme svět“.Ve škole probíhá dvakrát ročně sběr papíru. Je zpestřen soutěží o nejaktivnějšího sběrače a vítězové jsou odměněni cenami.

Práce žáků i učitelů bývá každoročně prezentována na školních besídkách ať už při příležitosti svátku maminek nebo v předvánočním čase.

Rodiče jsou o činnosti školy informováni formou infodeníčků a z místního tisku. Možnost vzájemných informací prostřednictvím školního časopisu a webových stránek školy prozatím nejsou k dispozici.

Pravidelně se účastníme akce mateřské školy „Vynášení Moreny“, spolupracujeme také při přípravě Dne dětí a mateřinku zveme na pravidelné akce do školy. Naše pozvání do školy vždy ráda přijme také nejstarší generace naší obce při nejrůznějších příležitostech. Na podzim se setkáváme každoročně na slavnostní akci pro seniory, kterou pořádá Obec Malá Morávka. Spolupracujeme také s jinými subjekty: Základní a Mateřskou školou Dolní Moravice, se Základní a Mateřskou školou Karlova Studánka, se soukromým Muzeem Kapličkový vrch, se Správou CHKO Jeseníky, s Policií ČR, s profesionálními hasiči, se SDH v Malé Morávce, s Mateřskou školou v Malé Morávce, s Obcí Malá Morávka.

Jsme zapojeni do dlouhodobého projektu Spolupráce neúplných základních škol v okrese Bruntál - Můj domov, moje škola. Při škole pracuje Školská rada.
Mapa školy :
Letecká mapa